Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Sdružení Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVT) bylo založeno v roce 2008 jako seskupení subjektů v oboru obráběcích a tvářecích strojů. Ve sdružení je 24 výrobních podniků, 4 oborové svazy a 3 výzkumná pracoviště vysokých technických škol. TPSVT podalo dvakrát úspěšně vlastní projekt do programu MPO - OPPI - Spolupráce - Technologické platformy. První projekt byl zařazen do první výzvy s realizací od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011. Další projekt v nové výzvě probíhá od 1. 10. 2012 a bude ukončen 31. 12. 2014.

V tomto článku bychom rádi podali informaci o činnosti, úkolech a cílech TPSVT, základních dokumentech, projektech vědy a výzkumu (VaV) a dalších realizovaných a připravovaných aktivitách tohoto sdružení.

Hlavní priority činnosti TPSVT

 • Účinně napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti oboru v České republice a ve světě;
 • Vytvářet fungující kooperace mezi vědou, výzkumem a průmyslem pomocí konsolidované vzdělávací, výzkumné a vývojové sítě spolupráce;
 • Iniciovat výzkumné a vývojové projekty v oblastech definovaných v dokumentech Strategická výzkumná agenda (SVA) Implementační akční plán (IAP);
 • Definovat trendy a predikovat technologický vývoj oboru;
 • Podporovat vznik a rozvoj inovací a zlepšení inovačního prostředí odstraňováním identifikovaných bariér rozvoje;
 • Spolupracovat při vytváření politiky a právních předpisů sloužících pro podporu inovačních aktivit;
 • Podporovat realizaci výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi;
 • Navázat hlubší spolupráci TP s evropskými technologickými platformami;
 • Zapojit české výzkumné instituce a podniky do činnosti evropských technologických platforem;
 • Průběžně aktualizovat strategické dokumenty SVA a IAP;
 • Analyzovat efekt VaV na obor Strojírenská výrobní technika (SVT);
 • Definovat objektivní ukazatele hodnotící vliv VaV na konkurenceschopnost finálních produktů;
 • Analyzovat potřeby pro lepší vzdělávání a popularizaci oboru SVT mezi mladými lidmi.

V průběhu realizace první výzvy projektu byly vytvořeny dva základní dokumenty SVA a IAP, podle nichž byly iniciovány projekty VaV členských podniků TPSVT.

Strategická výzkumná agenda (SVA)

Cílem tohoto pracovního dokumentu je zmapovat potřeby a bariéry rozvoje na všech úrovních výzkumu a definovat priority výzkumu a vývoje v oboru v časovém horizontu do roku 2020.

Dokument se dělí na dvě základní části věnované oboru obráběcích a tvářecích strojů s detailním popisem optimálního zvyšovaní užitných vlastností strojů a deskripcí příslušných technologií. K hlavním užitným vlastnostem strojů patří zvyšování přesnosti, jakosti, výrobního výkonu, spolehlivosti a hospodárnosti a snižování negativních dopadů na životní prostředí a energetické náročnosti.

Strategie podrobně definuje, které možnosti a nástroje (techniky, metody, technologie a dílčí vlastnosti) mohou v příštích deseti letech významně přispívat ke zvyšování užitných vlastností strojů. Jsou zde rovněž rámcově specifikovány předpokládané úkoly výzkumu a vývoje.

Dokument byl sestaven v roce 2009 na základě závěrů vědeckých seminářů a poznatků z celosvětových výstav.

Implementační akční plán (IAP)

Ve druhém základním dokumentu projektu jsou detailně specifikována témata VaV oboru strojírenská výrobní technika. IAP vychází a přímo navazuje na studii SVA a jsou zde popsány konkrétní aktivity, kroky a požadavky na implementaci výzkumných témat, návrhy a potenciál technologického vývoje. Jedná se v podstatě o obecný výzkumný program oboru strojírenské výrobní techniky na roky 2012 – 2015, který při svém vzniku prošel širokou odbornou diskusí. V dokumentu IAP je formulováno celkem 57 témat z oboru obráběcích strojů a 27 témat z oboru tvářecích strojů.

Iniciace projektů VaV na základě SVA a IAP

Jedním z hlavních cílů TPSVT je iniciace projektů vědy a výzkumu, které vycházejí z trendů a priorit uvedených v dokumentech SVA a IAP a potřeb technického rozvoje jednotlivých výrobních podniků.

Členové sdružení jsou v oblasti vědy a výzkumu tradičně velmi aktivní. V jednotlivých výzvách MPO programu OPPI - TIP bylo v roce 2009 podáno a schváleno 15 projektů, v roce 2011 celkem 10 projektů a v roce 2012 celkem 17 projektů VaV. Současně byly podány a schváleny projekty VaV výzvy České technologické agentury v programu ALFA. Zde bylo podáno a schváleno 5 projektů členů sdružení TPSVT. Pro TPSVT nejvýznamnějším schváleným a financovaným projektem je „Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika“, který řeší od r. 2012 konsorcium šesti podniků a tří vysokých škol (hlavním řešitelem je ČVUT v Praze, FS, VCSVTT). Tento projekt významně přispívá ke stabilitě výzkumu v oboru s perspektivou 4 – 8 let.

Ocenění aktivit členů TPSVT

Velmi významných oceněním aktivit v oblasti vědy a výzkumu a následným zaváděním poznatků do výroby ve formě inovace finálního produktu byla 1. Cena Inovace roku 2011 udělena „Mechatronickému konceptu vodorovných strojů“, význačného člena sdružení, podniku TOS VARNSDORF a.s. Oceněný projekt vychází ze strategie a trendů definovaných v SVA a IAP a je objektivním dokladem jejich kvality.

Stejný projekt byl oceněn ve druhém ročníku soutěže hodnotící přenos vědeckých poznatků do praxe Nejlepší spolupráce roku 2012. Cenu uděluje Sdružení pro zahraniční investice AFI společně s Americkou obchodní komorou v ČR. Tato cena je určena pracovním týmům vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a inovativním podnikům. V roce 2012 s tímto společným projektem zvítězili dva významní členové TPSVT, kterými jsou TOS Varnsdorf a.s. a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii.

Pořádání a spoluúčast na organizaci sympozií, konferencí a seminářů

Zástupci TPSVT se aktivně podílejí na organizování specializovaných konferencí, seminářů a sympozií. U příležitosti konání Mezinárodních strojírenských veletrhů v Brně byly postupně zorganizovány odborné konference na téma „Potřeby a bariéry rozvoje výzkumu a vývoje v oboru obráběcích a tvářecích strojů“, „Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků“, „Konference strojírenských výzkumných center“ a „Nejnovější technologie v železničním průmyslu“. Na ČVUT v Praze, FS, VCSVTT byly připraveny a proběhly odborné semináře „Obráběcí stroje na EMO Milano 2009“, „Nové metody navrhování a zkoušení obráběcích a tvářecích strojů a jejich technologické využití“, „Aktuální trendy ve výzkumu a vývoji obráběcích strojů“ (reflexe IMTS Chicago 2010), „Obráběcí stroje a technologie na EMO Hannover 2011“ a workshop „Nejnovější poznatky v oboru obráběcích strojů“.

Zástupci TPSVT se zúčastnili celé řady mezinárodních konferencí, seminářů a oborových veletrhů. Z nejdůležitějších to byly konference týkající se Ecodesignu a BlueCompetence, dále pak pravidelná zasedání světového sdružení CIRP, evropského svazu CECIMO a oborové veletrhy EMO Miláno, EMO Hannover a další.

Propagace a medializace projektu

Mimořádná pozornost je věnována propagaci a mediální prezentaci aktivit a cílů sdružení TPSVT mezi odbornou veřejností. Na vlastních webových stránkách www.tpsvt.cz jsou prezentovány základní dokumenty projektu a zprávy z význačných akcí. Aktuálně zde jsou ve dvou jazykových mutacích zveřejňovány informace o všech aktivitách Technologické platformy. Důležitým nástrojem marketingu je inzerce, publikace a prezentace v technických časopisech, novinách a odborných periodikách. V průběhu realizace projektu jsou publikovány informace o činnosti v časopisech MM Průmyslové spektrum, Technickém týdeníku, Světu strojírenské techniky, Světu strojírenství, Kováku, Strojírenské technologii a dalších.

Současné aktivity TPSVT

V současné době probíhají intenzivní práce spojené s plněním závazných ukazatelů a schválených činností definovaných v projektu OPPI. K nejdůležitějším patří iniciace projektů VaV pro vypsané místní a mezinárodní výzvy. V letošním roce došlo k iniciaci dvou národních projektů, které byly následně podány do grantových soutěží. Prvním byl projekt „Pokrokové výrobní stroje a technologie pro strojírenskou výrobu“ podaný v programu "Centra kompetence" pod gescí TA ČR. Projekt vedený VUTS Liberec podalo konsorcium partnerů, z nichž dva, ČVUT Praha a TOS VARNSDORF, a.s., jsou členy TPSVT. Druhý iniciovaný projekt s názvem „Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED“ a byl podán na výzvu MŠMT v rámci dotačního programu VaVpI Pre-seed. V konsorciu řešitelů je zastoupen rovněž člen sdružení TPSVT-ČVUT Praha. Do obou projektů byly promítnuty priority definované v SVA a IAP.

Během roku 2013 byly iniciovány další projekty VaV s tím, že členové TPSVT mají připraveno dalších cca 6 projektů pro potenciální výzvy státních institucí. Současně s tím jsou intenzivně sledovány vhodné evropské výzvy VaV v oboru obráběcích a tvářecích strojů.

V rámci projektu bude vypracována analýza, která bude mapovat efektivitu VaV na obor SVT a poskytne možnost jejího relevantního hodnocení. Potřeba vypracovat analýzu efektu VaV na obor SVT včetně možnosti relevantního hodnocení je požadována trhem. Odběratelé obráběcích a tvářecích strojů a dalšího strojního zařízení se orientují při svých zakázkách jednak podle technologických potřeb a jednak podle ekonomičnosti celého výrobního procesu. Znamená to tedy, že VaV musí vedle technické a technologické normy splňovat i normu ekonomickou tak, aby celkový efekt na VaV v následném řetězci výroby byl pozitivní. Je třeba vytipovat a definovat technické a ekonomické nástroje, které by vyhodnotily zda VaV vede ke zvýšení efektivnosti produkce a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobního podniku.

V průběhu realizace projektu dojde k aktualizaci základních dokumentů SVA a IAP. Dokumenty budou aktualizovány ve vazbě na nové poznatky získané na světových výstavách EMO Hannover 2013, Chicago 2013 a 2014 a IMT2014. Nově vzniklé dokumenty i díky zpětné vazbě z realizovaných projektů VaV potvrdí a doplní základní technické výstupy uvedené v dokumentech SVA a IAP. S ohledem na nejnovější vývoj potřeb světového trhu obráběcích a tvářecích strojů zde budou předefinovány priority výzkumu a vývoje do roku 2020 a ve stejném smyslu přehodnocena témata VaV.

Velká pozornost bude věnována vzdělávání a popularizaci oboru SVT mezi mladými lidmi a to především na základních a středních školách. U vysokoškolských studentů je pozornost zaměřena na obeznámení s propojením vědeckých pracovišť a výrobních podniků. Důležité je rovněž prezentovat nejnovější poznatky a strategii oboru v rámci výuky.

Z přehledu aktivit TPSVT vyplývá, že sdružení plní všechny hlavní úkoly, které si při svém vzniku vytyčilo. Dokladem jsou nejen velmi kvalitní výstupy projektu, kterými jsou základní dokumenty s jasně stanovenou strategií oboru do roku 2020, ale i počet iniciovaných a následně podaných projektů VaV. Objektivním dokladem kvality je celostátní ocenění hodnotící transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe, kterým je Cena Inovace roku 2011, a vítězství v soutěži Nejlepší spolupráce roku 2012.

Na závěr je nutné ohodnotit vlastní iniciaci úkolu spojenou s analýzou efektu VaV na zvýšení konkurenceschopnosti oboru. Tak jako v první výzvě šla TPSVT nad rámec projektu s tím, že iniciovala konkrétní projekty VaV, tak si v této nové výzvě sama dala za úkol najít objektivní kritéria hodnotící přínos projektů VaV na zvyšování konkurenceschopnosti. Správným vyhodnocením dopadu vědy a výzkumu do praxe a konkrétním prokázáním jejího ekonomického přínosu je celý proces transferu znalostí a spolupráce vědeckých ústavů s výrobními podniky smysluplně uzavřen.

Ing. Bedřich Musil
Svaz strojírenské technologie, Praha

Grata

Na stroji Grata, výrobce TOS VARNSDORF, a.s., jsou komerčně uplatněny některé prvky oceněného projektu „Mechatronický koncept vodorovných strojů“

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena